Skip to content

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

În vederea eliberarii certificatelor de conformiate persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34,
zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

1.Medici.

 

a)Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)

Se eliberează titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:

1.Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină.

2.Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină

Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute la art.24 din Directiva 2005/36/CE

Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.

b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DV/2005/36CE

Se eliberează medicilor care au specilizarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet..

Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizeată perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);

- copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificate galben, cu timbru sec);

- copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.

Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prelabil Ministerului Sănătăţii

Medicii care nu deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie legalizată a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada de pregătire sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei, a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de resident, vor prezenta în copie aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestora.

Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitatea obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.

Documentele necesare:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);

- copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);

- copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiu complet de pregătire.

- dovada exercităţii efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţile sanitare publice).

Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor-medic specializarea universitară pediatrie , precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza următoarelor documente:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);

- copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);

- copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiu complet de pregătire.

- dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţile sanitare publice).

- dovada exercitării activităţii.

În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).

Documentele sunt:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul);

- copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificat galben, cu timbru sec);

- copia legalizată a carnetului de resident din care să rezulte stagiu complet de pregătire;

- dovada exercităţii activităţii.

Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drpeturi câştigate specifice în profesia de medic.

Documentele necesare sunt:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de medic;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizeată perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

- adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activitate de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

 

2.Medici dentişti

Documente necesare:

- cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor -

medic stomatolog;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie/Medicină dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare

- copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată sau declaraţia notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

 

3.Farmacişti

 

Documente necesare:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după Diploma de farmacist;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare

- copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

4.Asistenţi medicali generalişti

 

1.Certificatul de Conformitate se eliberează în cazul titularilor:

- Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist, începând cu promoţia de absolvenţi 2006

- Diplomei de Licenţă de asistent medical generalist începând cu promoţia de absolvenţi 2007

Documente necesare:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după Diploma de asistent medical generalist;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

 

2.Certificatul care atestă drepturi câştigate în profesia de asistent medical generalist se eliberează în cazul asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durată de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare.

Documente necesare:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după Certificatul de Competenţe Profesionale;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;

- copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată, conform modelului;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

 

5.Moaşă

 

1.Certificatul de conformitate se eliberează titularilor diplomei de licenţă de moaşă începând cu promoţia de absolvenţi 2007 .

Documente necesare:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după Diploma de moaşă;

- copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

 

2.Certificatul care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de moaşă se eliberează titularilor diplomei de asistent medical obstetrică-ginecologie, eliberată de şcolile postliceale sanitare de specilitate, care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de moaşă prevăzute de lege, în România, pe o durată de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 ani care preced eliberarea acestui certificat.

Documentele necesare:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după diploma de bacalaureat;

- copia legalizată după diploma de asistent medical obstetrică-ginecologie; copia legalizată după foaia matricolă;

- adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;

- copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Notă:În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o duraată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.

Documentele necesare eliberării acestei adeverinţe sunt:

-  cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, e-mail);

- copia actului de identitate;

- copia legalizată după atestatul de echivalare;

- copia legalizată după diploma echivalată;

- copie legalizată după foaia matricolă;

- copie după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională de 3 ani;

- copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).